a b c - book


a b c - book
/'eibi:'si:buk/ * danh từ - sách vỡ lòng, sách học vần

English-Vietnamese dictionary. 2015.